HELSINKI WHOLESALE FOOD MARKET

Vanha talvitie 10 H
00099 City of Helsinki
www.hel.fi
+358 9 310 23565